Nowa elewacja kościoła i klasztoru

Uprzejmie informujemy, że 26 października 2015r dokonano odbioru robót budowlanych przy klasztorze podominikańskim w obrębie zachodniej elewacji zachodniego skrzydła klasztornego i zachodniej elewacji prioratu, w zakresie obejmującym naprawę tynków i malowanie a także prac konserwatorskich przy elewacjach zachodniej i północnej kościoła podominikańskiego p.w. św. Stanisława oraz robót budowlanych przy kościele w zakresie obejmującym naprawę pęknięć w rejonie otworu okiennego w północnej elewacji kościoła, zabezpieczenia i stabilizacji konstrukcji chóru zakotwionego w ścianie zachodniej, uzupełnienia i wymiany dachówek na gzymsie w elewacji zachodniej, naprawy i częściowej wymiany deszczowych obróbek blacharskich oraz malowania. Wykonawcą powyższych prac była firma Skanska s.a. z siedzibą w Warszawie a całkowity koszt wykonania robót to kwota 498 tys. zł. Wsparcia finansowego w postaci dotacji na kwotę 200 tys. zł. udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po uwzględnieniu odwołania złożonego przez Zgromadzenie do pierwotnej negatywnej decyzji Ministerstwa, oraz Gmina Miasto Sieradz w postaci dotacji na kwotę 100 tys. zł. Pozostała kwota zobowiązania w wysokości 198 tys. zł. została wypłacona ze środków Zgromadzenia i ofiar darczyńców. Wykonane w bieżącym roku prace remontowe przy klasztornym zespole podominikańskim to kontynuacja zabezpieczenia i utrwalenia substancji zabytkowych budynków, zahamowania procesów ich destrukcji oraz wyeksponowania wartości artystycznych i podniesienia walorów estetycznych tego zabytkowego i pięknego kompleksu. Prowadzone od wielu lat prace są konsekwentną, pełną poświęcenia realizacją planów remontowych podjętych przed laty przez Przełożoną Domu Zakonnego w Sieradzu Siostrę Alinę Kulik, jak i wynikiem dużego zrozumienia i wsparcia dla potrzeb remontowych zespołu klasztornego samych Władz Zgromadzenia.