klasztor:
  * HISTORIA ZGROMADZENIA * ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA
 
nasze dzieła:
  * ŚWIETLICA * KATECHEZA
 
dom pomocy społecznej:
  * INFORMACJE * HISTORIA DOMU * ZASADY PRZYJĘCIA * OFERTA * GALERIA * KONTAKT
 
zabytki:
  * KLASZTORU * KOŚCIOŁA
 
inicjatywy:
  * RATUJMY KLASZTOR! * PLENER MALARSKI * JARMARK URSZULAŃSKI * REMONT
 
materiały archiwalne:
  * CHÓR * ZDJĘCIA ARCHIWALNE
 
linki:
  * URSZULANKI SJK * FILIPINY * DOM ŚWIATEŁKO * URSZULANKI NA ŚWIECIE - BLOG
 
kościół:
  * HISTORIA * UROCZYSTOŚCI * LUDZIE
       

ZASADY PRZYJĘCIA

Formalności związane z przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu:

 1. Rodzicom (opiekunom prawnym) niepełnosprawnego dziecka lub osoby dorosłej ubezwłasnowolnionej, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają całodobowej opieki, przysługuje prawo do umieszczenia  w domu pomocy społecznej za zgodą Sądu.
 2. W wyborze domu pomocy społecznej nie obowiązuje „rejonizacja”.
 3. Rodzic (opiekun prawny) dziecka lub osoby dorosłej ubezwłasnowolnionej składa do Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania) pisemny Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej.
 4. Pracownik socjalny tego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza Wywiad środowiskowy (rodzinny) u rodziców (opiekunów prawnych) ubiegających się o przyjęcie podopiecznego do domu pomocy społecznej i kompletuje niezbędną dokumentację. Jeżeli niepełnosprawne dziecko lub osoba dorosła ubezwłasnowolniona z powodu niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają całodobowej opieki, Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje Decyzję  o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu.
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, który wydaje Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu.
 6. Opłatę za pobyt w placówce pokrywają w kolejności:
  • mieszkaniec domu (70% dochodów  – jeśli posiada dochód, np. rentę socjalną; w przypadku małoletnich, przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka np. renty po rodzicach),
  • rodzice – zależnie od posiadanych dochodów,
  • gmina, z której osoba niepełnosprawna została skierowana do domu pomocy społecznej.
W przypadku niskich dochodów rodzice są zwolnieni z odpłatności, a cały koszt ponosi miasto/gmina. W przypadku wyższych dochodów rodzice uczestniczą częściowo w kosztach lub ponoszą pełną odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej, który wydał skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.